VAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

VAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2024-2028 STRATEJİK PLANI YAYIMLANDI

Van İl Millî Eğitim Müdürlüğünce 6 amaç, 23 hedef, 102 performans göstergesi ve 83 stratejinin yer aldığı Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Planı yayımlandı.
VAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2024-2028 STRATEJİK PLANI YAYIMLANDI

Bilindiği gibi 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Stratejik planlama ve performans esaslı program bütçe" başlıklı 9. maddesi gereğince kamu idareleri tarafından; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlanıyor.

Bu kapsamda hazırlanan Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Planı'nda 6 amaç, 23 hedef, 102 performans göstergesi ve 83 strateji yer alıyor.

Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Planı çalışmaları kapsamında öncelikli olarak program ve alt program analizi, uygulanmakta olan stratejik planın değerlendirilmesi, mevzuat analizi ile üst politika belgeleri ve paydaş görüşlerinin analizi gerçekleştirildi. Bu doğrultuda 2 bin 588 iç paydaş ile 296 dış paydaşın planın gelişimine yönelik görüşü alındı.

Stratejik planda altı amaç, bu amaçlar altında beş yıllık hedefler, bu hedeflerin ölçülmesine ilişkin performans göstergeleri ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik somut adımların yer aldığı stratejiler yer alıyor. Ayrıca, hedeflerin beş yıllık perspektifte yaklaşık maliyetlerinden yola çıkılarak tahmini kaynak ihtiyaçları hesaplandı. Planda yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleşme durumlarının takip edilebilmesi için "Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Modeli" oluşturuldu.

Geleceğe yönelik stratejilerinin uygulanmasında şeffaf, güvenilir ve hesap verilebilirliği sağlayan bir ortamı tesis ederek kamu kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasını sağlayacak şekilde hazırlanan Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Planı, eğitim paydaşları için önemli bir kılavuz görevi görecek. Plan uygulanmakta olan stratejik yönetim sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak orta ve uzun vadeli planlanma, çok yıllık bütçeleme, performans göstergelerini belirleme ve izleme, değerlendirme ile raporlama süreçlerini kapsıyor.

Eğitim gibi önemli ve gerekli bir toplumsal ögeye ilişkin oluşturulan bu stratejik plan, kurumsal anlamda değişen koşullara uyum sağlanmasını, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını ve hesap verebilen saydam bir yönetim anlayışını pekiştirecek bir üst politika belgesi niteliği taşıyor.

Bu bağlamda şekillenen Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Planı; Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşılması için eğitimde erişim ve fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine çok boyutlu destek sağlanması, beceri ve süreç odaklı ölçme ve değerlendirme mekanizmasının geliştirilmesi, öğretim programlarının çağın ihtiyaçlarına cevap verecek ve geleneksel kültürümüzü ihtiva edecek şekilde sürekli güncellenmesi, uluslararası ve yurt dışı eğitim iş birliklerinin sağlanması ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi konularına odaklanıyor.

"Türkiye Yüzyılında hayal ettiklerimizi gerçeğe dönüştürme azim ve inancıyla başlıyoruz." 

Van İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin ARAS, 2024-2028 Stratejik Planı'na ilişkin sunuş bölümünde yaptığı değerlendirmede Dünyada hızla ilerleyen teknolojik gelişmelerin, kurumların yönetim anlayışında değişimleri ve yeni arayışları da beraberinde getireceğini, bu anlamda, eğitim kurumlarımızın daha farklı ve çağdaş yaklaşımları ve uygulamaları yaşama geçirmelerinin çok büyük önem arz ettiğini belirmektedir. Bilimsel ve teknolojik alanlardaki değişim, dünyayı ve içindeki her şeyi değiştirdiğinden kurumların mevcut yapılarının yeniden tanımlanması gerektiği inancının ortaya çıktığını vurgulayarak, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı olan Türkiye Yüzyılı'nda kurumların belirlediği hedeflere ulaşmasında temel yapı taşlarından biri olan stratejik planlama, Müdürlüğümüzün yürüttüğü faaliyetlerin yönetiminde ve millî eğitim alanında atılacak adımlarda bize ışık tutacak ve kararlılığımızı artıracak bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır." dedi.

"Kalite arayışının öneminin artığı günümüzde kendi insanına hizmet üretimi ve verimliliği artırmayı amaçlayan kamu kesiminin stratejik yönetim ilkelerinin uyarlanmasında dikkat etmesi gereken önemli hususlar vardır. Hızlı gelişme ve değişmeler ile kamu idarelerinin doğru ve etkili kararlarla yollarına azim ve kararlılık içinde devam edebilmeleri planlama sürecini iyi değerlendirmeleriyle ilişkilidir. İlimizde hazırlanan stratejik planımız, başarılarımızı artırmaya yönelik, stratejik açıdan insan odaklı kararları almayı hedeflemiştir. Köklü bir tarihe ve kültürel zenginliğe sahip olan ilimizin bu geçmişinden en iyi şekilde yararlanması için stratejik planımızı bu eksende kurguladık. 

Bakanlığımızın ilimiz için eğitim-öğretime ayırdığı kaynakları etkili ve doğru bir yönetimle eğitim kurumlarının iş ve işleyişlerini etkinleştirebilmek amacıyla doğru ve etkili kullanmalıyız. Bu çalışmalarımızın yol haritası olacak stratejik planımız, aynı zamanda kendimizi nesnel bir bakış açısıyla yeniden değerlendirme niteliğindedir. Stratejik planlama; kurumların işlerini verimli ve kaliteli yapmalarını, kendi içsel motivasyonuna odaklanmalarını, çalışanlarının ortak bir amaç doğrultusunda çalışmalarını sağlayarak dünyadaki yeni gelişmelere göre yönünü belirleyip o yöne doğru kararlı bir şekilde ilerlemesini amaçlamaktadır. Stratejik planlama, neler yaptığını ve neden yaptığını bilen ve temel kararları ve eylemleri geleceğe yönelik olarak üreten sistematik bir süreçtir. Geleceğe yönelik hedefleri bulunmayan kurumların ulaşmak istedikleri hedeflerden çok uzak düşmeleri kaçınılmaz bir gerçektir. Çünkü stratejik bir planı olmayan bir kurumun hedeflediği başarıyı yakalaması mümkün değildir. Ünlü düşünürün dediği gibi "Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgâr yardım edemez." sözü bunu çok güzel şekilde ifade etmektedir. Bu vesileyle büyük bir kültürel mirasa sahip şehrimizin güzel ve iyi yürekli insanlarına, onları merkeze alan yönetim anlayışımızla hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Türkiye Yüzyılında toplumun temelinin eğitimli bireylerden geçtiği düşüncesini temele alarak, iyi ve kaliteli bir eğitimle kalkınabileceğine inanan, değişimi yönetebilen, geleceğini geçmişin kültür ve değerleriyle harmanlayan bir nesil yetiştirmek anlayışıyla yola çıktık. 

Bu duygularla çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bilime ve kültüre meraklı; nitelikli ve ahlaklı çocuklar yetiştirmek ilkesiyle oluşturulan 2024-2028 yıllarını kapsayacak olan Stratejik Planımızı hazırlama çalışmalarında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."

Abdurrahman Gazi Mahallesi, İskele Caddesi, 65040 Tuşba / Van - 432 222 41 62 432 222 41 63 432 222 41 64 432 222 41 65 432 222 41 66 432 222 41 67

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.