VAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

" Mesleki Eğitim İçin Kurumlar Arası İşbirliğinin Önemi Vurgulandı"



Van İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu , Vali Yardımcımız Sayın Faruk Bülent BAYGÜVEN başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplandı.

Resmi/Özel kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı toplantıda , İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hasan TEVKE; Müdürlük olarak , resmi ve özel sektörle işbirliğine önem verdiklerini özellikle mesleki eğitimde bu işbirliğinin çok daha önem taşıdığını belirtti.

TEVKE ; kurul kararı doğrultusunda , dış paydaşlarla bir toplantı yaptıklarını ve bu toplantıda , mesleki eğitimdeki alan/dalların durumunun masaya yatırıldığını ve değerlendirme sonucunun uygulamaya geçildiğini ifade etti.

Kurul Gündem maddelerinden "BECERİ EĞİTİMİ / STAJ UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ " konusunu , İl Mesleki Eğitimden sorumlu Şube Müdürü Ömer ÇEVİK , sunum halinde bilgilendirme yaptı.

Sunumda ; Mesleki Eğitim Kanunu, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Türkiye Büyük Millet meclisi 25.05.2018 tarihli ve 22 Sayılı Genel Kurul Kararı doğrultusunda , staj ve beceri eğitimin tanımı, önemi ; kurul ve işletmelerin sorumlulukları hatırlatıldı.

Yapılan Sunudan önemli alıntılar :

"STAJ KONUSUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

İlgili Mevzuat gereği , Sağlık alanı dışında kalan alanlarda , öğrenciler stajlarını öncelikle işletmelerde , mümkün olmaması halinde okullarında yapabilirler. Ancak okulda stajını yapan öğrencilere herhangi bir ücret ödenememektedir. Bu durum; hem öğrenciler arasında hem de öğrenci velileri arasında huzursuzluğa yol açmaktadır. ŞÖYLE Kİ ;Aynı okul ve hatta aynı sınıftaki öğrencilerden, bazıları staj süresince ücret alırken , bazıları alamamaktadır. Ücret alamayan öğrenciler, haksızlığa uğradıklarını öne sürerek , velileri ile birlikte , başta İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ve Okul Müdürlüklerine , öğrencilere ücret ödenmesi isteğiyle baskı yapmaktadırlar.

Özellikle Merkezden uzak ilçelerimizdeki öğrencilerimizin çoğu; işletme bulamadıkları için , stajlarını okulda yapmak zorunda kalmaktadırlar. Bu durum ; Mesleki eğitime olan ilgiyi azaltmakta ve aynı zamanda eğitim kalitesini de düşürmektedir.

İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 126 (1) ? öğrenciler, öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmelerini, sektörü tanımalarını, iş hayatına uyumlarını, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmelerini sağlamak amacıyla staj çalışması yapar.

(2) Staj işletmelerde YAPTIRILIR. Ancak sağlık ve engel durumu gibi nedenlerle okulda staj yapması gerekli görülenlerle yeterli özellik ve sayıda işletmenin bulunmaması durumunda staj, bir programa göre ilgili alan öğretmenlerinin gözetim ve denetiminde okulda da YAPTIRILABİLİR.

İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULUNUN SORUMLULUKLARI

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

Madde 25/(3) : Her yılın ilk il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısında, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim ve staj kontenjanlarının belirlenmesi amacıyla ilgili meslek odalarınca okul ve kurumlarla işbirliğine yönelik konuların görüşülmesi sağlanır.

İŞLETMELERİN SORUMLULUKLARI

Mesleki Eğitim Kanunu Madde 3/l :

"İŞLETME", mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum, kuruluş ve işyerlerini , ifade eder.

Mesleki Eğitim Kanunu Madde 18 ? On ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere ( Üst sınır yok) mesleki ve teknik eğitim ( MESEM ve MESEM programı uygulayan okullar ) okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine staj ve tamamlayıcı eğitim YAPTIRIR. ? Bu işletmeler mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumu öğrencilerine staj YAPTIRABİLİR.

?yukarıda belirtilen oranlar, il mesleki eğitim kurulunun teklifi ve Bakanlığın onayı ile değiştirilebilir. ?. ondan az personel çalıştıran işletmeler de mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerine bu Kanunun ilgili hükümlerine göre beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitim YAPTIRABİLİRLER.

Mesleki Eğitim Kanunu Madde 24 ?

? BECERİ EĞİTİMİ YAPTIRMAYAN İŞLETMELER, beceri eğitimi yaptırması gereken her öğrenci için eğitim süresince her ay 18 yaşını bitirenlere ödenen asgari ücretin net tutarının 1/3'ü nispetinde, yirmi ve daha fazla personel çalıştırılması halinde 2/3'ü nispetinde Saymanlık hesabına para yatırmakla yükümlüdürler.( Örnek : 200 personel çalıştıran bir kurum 200x%5= 10 stajyer öğrenci. 2.020,9 x2/3=1.347,27 aylık bir öğrenci için . 1.347,27x10 = 13.472,70 aylık 10 öğrenci için. 13.472,70 x9,5 ay = 127.990,65 TL. )

Mesleki Eğitim Kanunu Madde 25 :

Öğrencilere; asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde onbeşinden,aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez. BU AMAÇLA KAMU KURUM VE KURULUŞLARI GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIR.

Türkiye Büyük Millet meclisi 25.05.2018 tarihli ve 22 Sayılı Genel Kurul Kararı :

65. Sayfa : «Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen 22.10.2013 tarih ve 3018751 sayılı yazıda tüm kamu kurum ve kuruluşların taşra ve merkez birimlerinde uygulama eğitimi yapan öğrencilerin ücretlerinin bütçelerinde yer almasının sağlanması ve zamanında ücret ödemesinin yapılmasının istendiği, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün de ilgili yazıyı tüm Bakanlık birimleri ve Valiliklere ilettiği, «

66. Sayfa : "İşletmelerde beceri eğitimi yapan öğrencilerin ücretlerinin zamanında bütçelendirilmesi ve ödenmesi amacıyla Genel Müdürlük tarafından Valiliklere ve Bakanlık birimlerine 31.10.2013 tarihinde 3135268 sayılı yazı gönderildiği, Ortaya çıkan karışıklıkları önlemek amacıyla 13.01.2014 tarihinde Genel Müdürlüğün web sayfasında "İşletmede Mesleki Eğitim Gören Öğrencilere Ödenecek Ücretler" başlıklı bir duyuru yapıldığı,

73. Sayfa : «İşletmelerde mesleki eğitim için öğrenci kabul etmeyen işletmeler için yaptırım gücü açısından uygulanacak cezai müeyyidelerin artırılmasının, İSTENMESİNE 3071 sayılı Kanun ve TBMM İçtüzüğünün ilgili maddeleri gereğince, itiraz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği MADDE 139- (4) İşletmede mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırabilecek kamu kurum ve kuruluşları, meslek alan/dallarına göre bu eğitime alabilecekleri öğrenci sayılarını il millî eğitim müdürlüklerine bildirir.

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN SORUMLULUKLAR

Mesleki Eğitim Kanunu Madde 18 ? Bu Kanun kapsamında on ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince her yıl ŞUBAT ayı içerisinde İl Millî Eğitim Müdürlüklerine ve o ildeki yükseköğretim kurumlarına bildirilir.

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği MADDE 139-

(1) İşletmede mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırmakla yükümlü olan işletmelerin listesi, çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince, sağlık işletmeleriyle bu işletmelerde çalışan personel sayısı ise il sağlık müdürlüğünce ŞUBAT ayı içinde il millî eğitim müdürlüğüne bildirilir.

(4) İşletmede mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırabilecek kamu kurum ve kuruluşları, meslek alan/dallarına göre bu eğitime alabilecekleri öğrenci sayılarını il millî eğitim müdürlüklerine bildirir.

2019 ? 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

İL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNCE: On ve daha fazla personel çalıştıran işletme isimlerinin, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi.Bir sonraki yıla hazırlık olması amacıyla , 2020 Ocak verileri baz alınarak , en geç Şubat 2020 sonuna kadar , on daha fazla personel çalıştıran kurumların listesinin, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi

KAMU KURUM VE KURUMLARINCA :

On ve daha fazla personeli (Sigortalı çalışan tüm personel dikkate alınacak) bulunan kurumlar; çalışanların % 5' inden az olmamak üzere , stajyer öğrenci kontenjalarını, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirmeleri, Stajyer öğrencilere ödenecek ücretle ilgili ödenek istemeleri, isteklerde; ilgili mevzuatın yanında TBMM Genel Kurulu Kararı ve İl İstihdam Kurulu Kararının da hatırlatılması.

Toplantı sonunda , Mesleki Eğitimin durumunun değerlendirilmesi ve "Van Mesleki Eğitim Modeli" nin oluşturulması amacıyla bir Çalıştayın yapılması. Çalıştayda oluşturulacak komisyonlarda , Kamu Kurumlar, Üniversiteler, Özel sektör temsilcilerin yer alması; çalıştay sonucu oluşturulacak raporun, İl İstihdam Kurulunda değerlendirilip uygulamaya geçilmesine karar verildi.

19-07-201919-07-201919-07-2019

Abdurrahman Gazi Mahallesi, İskele Caddesi, 65040 Tuşba / Van - 432 222 41 62 432 222 41 63 432 222 41 64 432 222 41 65 432 222 41 66 432 222 41 67

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.